Naša vízia & ciele

Začiatkom roka 2014 sme založili evanjelizačnú skupinu s názvom The Harvest of Grace (Žatva milosti). Jej cieľom bolo a stále je zasiahnuť evanjeliom čo najväčší počet ľudí. Podstatou tejto skupiny je kázať evanjelium na ulici jednotlivcovi, skupine alebo davu ľudí bez rozdielu pohlavia, rasy alebo spoločenského postavenia. Jednoducho, kázať evanjelium každému stvoreniu.

Na začiatku sme začínali siedmi a teraz je v tíme dvadsať až tridsať ľudí, ktorí sa nehanbia za evanjelium. Vďaka Bohu za každého jedného z nich. Prostredníctvom práce týchto ľudí počulo evanjelium niekoľko stoviek ľudí po celom Slovensku i v Čechách. Musím sa priznať, že na moje prekvapenie nespočetné množstvo ľudí reagovalo na zvesť evanjelia pozitívnym spôsobom. Mal som totižto mnohokrát pocit, že ľudí Boh nezaujíma. Opak je však pravdou! Ľudia sú hladní po Bohu, a preto treba naliehavo kázať evanjelium.

Michal Belko, zakladateľ The Harvest of Grace

Aktuálne

Nový Harvest stan, 03.04.16

Harvest stan

V Harveste máme nového člena. Nech sa mnoho ľudí obráti cez evanjelizácie, ktoré budú v tomto stane. Nech rok 2016 je rokom žatvy a stan, ktorý vám predstavujeme je plne využitý!


Mark Six: Prijmi svoje uzdravenie, 12.03.16

Aj Harvesťáci sa zúčastnili týchto akcií s Markom Sixom. Od dopoludnia do večera sme pozývali ľudí na túto akciu a nie raz zaznelo, že Ježíš je jedina cesta, pravda aj život. Dôležite je byť spasený, zachránený a uzdravený!


Twitter, Instagram, YouTube a iné..., 22.02.16

Od dnešného dňa nás môžete nájsť už aj na sociálnych sieťach Twitter, Instagram, YouTube a Google Plus.
The Harvest of Grace

The Harvest of Grace

Ježiš povedal: „No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ nepríde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je odsúdené.“ (Jn 16,7-11) Naša skúsenosť je, že Svätý Duch je neoddeliteľnou súčasťou kresťanského života a služby. Pochopili sme, že bez Ducha Svätého skutočne nič nedokážeme. A preto sme sa naučili dôverovať mu pri kázaní, ale aj pri modlitbách za chorých a zranených. Tiež sme sa naučili, čo je podstata evanjelia a čo je dôležité zdôrazniť. Nie je to zlepšenie životného štýlu jednotlivca, ale záchrana života. A to najmä záchrana od hriechov. Ježiš nám zanechal návod, ako máme kázať evanjelium. Povedal, že Duch Svätý prišiel preto, aby bol naším spolupracovníkom a aby nám pomohol vo svetovej evanjelizácii. Prišiel aby:

  1. odkrýval, dokazoval a usvedčoval ľudí z hriechu, neviery, aby prebudil vedomie viny a potrebu odpustenia;
  2. dokazuje, potvrdzuje, že Ježiš je spravodlivý Syn Boží, vzkriesený, potvrdený a teraz Pán všetkého. Dokazuje, že Ježiš je skutočne živý;
  3. usvedčuje, potvrdzuje a dokazuje satanovu porážku na kríži, terajší súd nad svetom a budúci súd celého ľudstva.

Preto tak ako apoštoli, ktorí sa držali týchto troch bodov, tak aj my, pokiaľ sa ich budeme držať, samozrejme, pod vedením Svätého Ducha, budeme vidieť obrovskú moc Božej lásky a Jeho milosrdenstva so všetkými stratenými dušami. Funguje to, na uliciach sme to skutočne nespočetnekrát zažili. Zažili sme Božiu moc v akcii.

Som vďačný Bohu, že sa môžeme zapojiť do celosvetovej evanjelizácie a že aj my môžeme priložiť ruku k dielu. Apoštol Pavol v liste Rimanom napísal: „Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnymi, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými.“ (Rim 5,19) Aj keď tento verš hovorí o poslušnosti Ježiša Krista, rovnako tak platí aj pre každého jedného z nás. Ak budeme poslušní Božiemu slovu a urobíme to, čo Boh vyžaduje od nás, budeme vidieť, ako sa mnoho ľudí skrze nás obráti a budú zachránení. Preto – zapojme sa všetci do evanjelizácie národov. Buďme poslušní! Nech každý okolo nás spozná Ježiša práve preto, že pozná nás. Heslo znie: Pokračujeme!